Nå må vi i Tyssedal reagere!!

n67573577658 2825

I Hardanger folkeblad ( HF) 15 april 2009, står det følgende :

“Tyssedal står i fare for å bli nedlagt som egen menighet i den norske kirke. Saken står og faller på om det kan bli valgt et nytt sokneråd med tilstrekkelig mange medlemmer.”

I dag er det nemlig slik at Tyssedal sokneråd så å si bare eksistere på papiret. Det består av kun en person. De øvrige som ble valgt sist har reist fra Tyssedal.
Ei heller vara medlemmer kan bistå de plassene som folk har reist i fra,da det aldri er blitt valgt vara medlemmer.

ØNSKER DU AT TYSSEDAL FORTSATT SKAL HA SITT EGET SOKNERÅD SOM KAN SLOSS FOR KIRKENS KÅR I TYSSEDAL,SÅ ER DET DEN BESTE MÅTEN DU KAN GJØRE DET PÅ Å STILLE DEG SOM SOKNERÅDSMEDLEM . SIER MOE!

KIRKEN SER IKKE ETTER DEG SOM ER SUPER KRISTEN,MEN DEG SOM ER INTRESSERT I DEN KRISTNE TRO OG ER VILLIG TIL Å BIDRA TIL DEN KRISTNE TROEN. MENIGHETSLIVET HAR GODE VEKSTVILKÅR I TYSSEDAL.

SOKNEPRESTEN VIL INVITERE TIL ET FOLKEMØTE I TYSSEDAL KIRKE,OG JEG OPPFORDRER ALLE TIL Å DELTA,SLIK AT VI FÅR BEHOLDE KIRKEN VÅR.

Jeg vil komme tilbake med tidspunkt for dette folkemøtet snarest.

Oppfordrer dere alle til å tenke over om nettop du kan stille til valg som medlem i soknerådet. !

Har vi ikke mistet nok her ute?

Har også hørt snakk om at gangbroen i Tyssedal skal muligens fjernes pga nye lovverk? Blir glad om det er noen som har mer info om dette.

DET ER OGSÅ BLITT LAGET EGEN FACEBOOK GRUPPE ANG TYSSEDAL KIRKE OG GRUPPE FOR DE SOM VIL BEHOLDE /EVENTUELT FÅ I GANG NOE IGJEN I TYSSEDAL.
OPPFORDRER ALLENYTT OG MELDE DERE INN DER,SLIK AT DE RIKTIGE PERSONENE SER AT VI ENGASJERER OSS FOR TYSSEDAL.!!

GRUPPENE HETER :

TYSSEDAL KIRKE
FOR OSS SOM VIL AT TING SKAL STÅ SOM DE STÅR I TYSSEDAL

Vist 272 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Sokneprest Atle Moe sier også til HF at han har en klar “Plan B”, men han sier ikke mere. Nå ble jeg nysgjerrig nå…. hva er Moes “Plan B”? noen som kasnkje kan tenke seg hva det kan være? Jeg så på TV her om dagen, en prest som hadde laget klatretårn i kirkespiret, det var hannes måte å få opp aktiviteten på.

Hei Helge!

Ja er sant som du skriver. Sokneprest Atle Moe har en “plan b”, og jeg sitter i " skrivende" stund og venter på tlf fra han, Kansje han da vil røpe litt ang den planen sin :=)

Jeg skal i hvertfall høre om han vet hvilken dato dette folkemøtet blir og da få det publisertt!!

Men ja, hehe kansje et klatretårn i spiret på kirka hadde vært noe ?? Hehe :=)
Nei,noe må nok gjøres,og ikke inst dette med å få medlemmer til soknerådet.

Når det først er ei kirke der,så er det synd om den skal forsvinne,og jeg tør nesten vedde på at folk vil savne den,når det kommer konfirmasjon,dår,bryllup etc. Er da vel ikke alle som vil konfirmere,gifte seg,døpe seg i odda?
Nei,man må da støtte opp den man har,og da som Atle Moe sier : MAN TRENGER IKKE VÆRE HYPERKRISTEN FOR Å SØKE SOM MEDLEM!

OPPP OG HOPP ALLE SAMMEN ;=)

Hei, Som Einaste gjenverende medlem av Tyssedalmenighetsråd vil eg at alle som er medlemmer av den Norske Kirke i Tyssedal er over 18. år og vil vere med i eit oppegående menighetsråd. Tenk på dette vi må ha navnene inne hos oss innen 10.mai. Vi må ha minst 4 medlemmer + 5 varemedlemmer, og alle som er er i manntallet og fyller 16.år i år kan stemme ved valget i September.

Helge : “Plan B” sier sokneprest A.Moe er ikke mer innviklet enn at han vil prøve å slå Tyssedal sammen med Odda kirkekrins. Så ikke noe klatretårt i spiret her nei :) Hehe..

I Helgahelsning “påskenummeret” står det følgende. Og tillatelse er Gitt Fra sokneprest Atle Moe,til å ligge ut her også.

Fra Helgahelsings påskenummer 2009

NÅ avgjør tyssedalingene menighetens fremtid

Skal Tyssedal fortsatt være en egen, selvstendig menighet, eller bli en del av Odda menighet? Skal det fortsatt holdes gudstjeneste i Tyssedal kirke annenhver søndag og i høytidene, eller skal kirken være ute av bruk det meste av året, og i hovedsak brukes til gravferder, vielser, konfirmasjon, på julaften og til skole- og barnehageavslutningen til jul?

Svaret henger nøye sammen med hva som skjer ved høstens menighetsrådsvalg. For om ikke Den norske Kirkes medlemmer i Tyssedal stiller opp til og stemmer frem et nytt menighetsråd, kan ikke menigheten bestå.

Det er lovbestemt at alle Den norske Kirkes menigheter skal ha sitt eget menighetsråd, valgt av og blant alle menighetens medlemmer. En menighet uten menighetsråd, er som en kommune uten et kommunestyre – en umulighet. Dette er bestemt i kirkeloven, vedtatt av Stortinget, og ikke noe som en lokalt kan velge å se bort fra. Ifølge loven har omtrent alle som er gamle nok og som har stemmerett også plikt til å la seg velge, så en nominasjonskomité kan sette opp også uvillige. Men det er vel generelt ingen god løsning.

For fire år siden gjorde det da avgående menighetsrådet en kjempeinnsats for å få valgt et nytt råd. Resultatet ble at åtte mennesker stemte, og at rådet fikk fire valgte medlemmer, som er lovens minimum. Men det ble ingen varamedlemmer, selv om loven også krever fem slike. Én person som senere flyttet til Tyssedal fikk, etter tillatelse fra bispedømmerådet, tre inn som suppleant. Men i løpet av perioden har så alle medlemmene, bortsatt fra én, flyttet fra Tyssedal.

Det siste året, omtrent, har dermed rådet bestått av Ove Johan Strand, som ble valgt for fire år siden, og soknepresten, siden soknepresten alltid har plass i rådet i tillegg til de valgte medlemmene.

Dette betyr at Tyssedal ikke har et menighetsråd som oppfyller lovens krav. Da sier det seg selv at bare et minimum av de oppgavene rådet har, kan bli gjort, og at rådet ikke kan ta viktige avgjørelser på vegne av menigheten. I praksis er det slik at fellesrådsadministrasjonen ordner de faste, rutinemessige oppgavene, at en frivillig gang-til-gang-gruppe står for det som er av sosiale arrangementer, og at soknepresten, i henhold til etablert praksis, avgjør hvilke organisasjoner som skal få pengene fra gudstjenesteofringene.

Men høstens valg gir nye muligheter. Dersom tyssedalingene stiller opp, kan menigheten fortsatt bestå som egen menighet. Dersom tyssedalingene ikke stiller opp, må de høyere kirkelige organer som har myndighet til det, etter hvert bestemme at Tyssedal blir en del av Odda menighet.

Dette behøver ikke være en katastrofe: Siden kirken i Tyssedal ble innviet for 46 år siden, er folketallet omtrent halvert. Gjennomsnittalderen er blitt høyere, og kontakten med Odda sentrum hyppigere (og for de som kjører bil også lettere). Det er færre aktiviteter av alle slag i Tyssedal nå enn for to-tre-fire tiår siden. Hadde ikke kirken allerede stått der, ville ingen i dag tenkt at det var naturlig at et samfunn med knapt sju hundre mennesker, fem-seks kilometer fra sentrum, skulle ha sin egen kirke. Utviklingen er lik mange steder i landet, og ingen behøver å se en forandring som et nederlag.

Som sagt: Fremtiden for Tyssedal menighet henger nøye sammen med hva som skjer i årets menighetsrådsvalg. Et nytt menighetsråd med medlemmer som er villige til å stå på, og som vet at de har kirkemedlemmene i Tyssedal bak seg, vil være med på å bestemme fremtiden, selv om for eksempel antall prester i regionen blir avgjort av Bjørgvin bispedømmeråd, som sitter i Bergen og som forvalter en stadig dårligere kirkelig økonomi.

Kjære tyssedalinger: Nå er det opp til dere! Her hjelper det ikke å protestere ved å sette navnet sitt på en underskriftsliste. Det eneste som betyr noe, er at mange nok stiller opp og tar på seg konkret ansvar og oppgaver, og at tilstrekkelig mange stemmer ved valget, slik at rådsmedlemmene vet at de har kirkemedlemmenes støtte.

Atle Moe

Sokneprest i Tyssedal

Historisk soknerådsval for alle kyrkjelydar

Ei kyrkje og ein kyrkjelyd er minst to ting. Det eine er ei forsamling av døypte som kjem saman til gudsteneste med bibelens ord og sakramenta (dåp og nattverd) som dei sentrale punkta. Det andre er ei forsamling av dei same menneska som tar praktisk ansvar for si eiga forsamling.

Kyrkjereformatoren Martin Luther gav den praktiske makta i kyrkja – makta over pengar, eigedomar, ordningar og tilsettingar – til fyrsten. (Det var mykje difor kongane var så begeistra for reformasjonen.) Sidan er samfunnet demokratisert. Makta er flytta over til folket, til storting, til kommunestyre – og i dei seinare generasjonar til sokneråd, bispedømeråd og kyrkjemøte.

I samband med det politiske forliket i Stortinget i april i fjor om at Den norske Kyrkja også i fortsetjinga skal vere ei statskyrkje, var alle partia også samde i at meir av den praktiske makta i kyrkja skal førast over til ”Kyrkja sjølv”.

Medan grunnvollen i det politiske demokratiet i Noreg er Stortinget, er grunnvollen i det kyrkjelege demokratiet soknerådet.

Viktige oppgåver

Soknerådet i kvar einskild kyrkjelyd har viktige, lovpålagte oppgåver som berre kan gjerast og avgjerast lokalt, og difor er det viktig at alle sokn har sokneråd med medlemar som har lyst til å ta ansvar og gjere ei innsats. For sjølv om Kyrkja har tilsette, er ikkje eit sokneråd eit styringsorgan som kan avgjere at andre, til dømes dei tilsette, skal gjere oppgåvene i praksis. Dei tilsette har sine lovpålagte oppgåver allereie, og vanlegvis fleire enn dei rår med.

Ei av dei viktigaste oppgåvene for soknerådet er å styre kyrkjelydens økonomi – i samarbeid med det kyrkjelege fellesrådet i kommunen, som kvart sokneråd sender to representantar til. Medan soknerådet sjølv ikkje er arbeidsgjevar (bispedømerådet er arbeidsgjevar for prestane og fellesrådet for dei andre tilsette), er det likevel involvert ved tilsettingar på alle plan.

Men like viktig som økonomi og praktiske ting, er det å sjå til alt som kan styrkje det kristelege livet i soknet. Soknerådet skal difor mellom anna arbeide for god dåps- og konfirmasjonsopplæring, for diakoni blant unge og eldre, for musikkaktivitet og for alt anna som er med på å gje gode kyrkjelydar. Soknerådet er også avgjerande for kva slags form til dømes nattverden skal ha i gudstenesta, kva måte ofringane skal skje på og kva slags gravferdsliturgi som skal nyttast.

Endringar frå tidlegare

Som ein del av arbeidet med eit betre demokrati i Kyrkja, vert det i år nokre endringar ved valet.

Til vanleg har valet vore avvikla samstundes med stortingsvalet, med ein like lang valperiode. Også i år er kyrkjevalet på dei same dagane som stortingsvalet (13. og 14. september), med høve til førehandsstemming frå 10. august. Nominasjonsfristen, altså fristen alle lister må vere kome til det utgåande soknerådet, er 15. mai.

I framtida skal det kyrkjelege valet arrangerast samstundes med kommunevalet. For å kome i takt med dette, gjeld haustens kyrkjeval berre for ein toårsperiode. Frå 2011 vert det så igjen fireårsperiodar.

Nytt av året er det at alle har stemmerett frå det året dei fyller 15. Konfirmantar kan altså stemme, men ingen kan veljast til rådsmedlem før det året dei fyller 18 år. Det blir i år også direkteval til bispedømerådet og Kyrkjemøtet.

Meir seinare

Helgahelsing vil kome attende med meir informasjon om det kyrkjelege valet når det kjem nærare.

Førebels er oppfordringa til alle medlemene i Den norske Kyrkja i dei fire kyrkjelydane i Odda å sjå positivt på valet og kyrkjedemokratiet, og til å delta – både ved å ta på seg verv og ved å stemme ved valet, og slik gje dei som tek på seg ansvar ei oppleving av at kyrkjemedlemene set pris på det som vert gjort av friviljug innsats og på dei som gjer den.

Les meir om kyrkjevalet på www.kyrkja.no/val

Kyrkjelova finn du på www.lovdata.no – søk etter Lov om Den norske Kirke

Atle Moe

Korleis går det med engasjementet? Får de engasjert folk til å delta i kyrkjemeinigheita? Eg er blitt invitert inn i samtalen for å seie noko for å få i gang engasjementet. Eg trur det kan vere ein høg terskel for folk å bli medlem av meinigheitsrådet. Det kan vere lett å tru at du skal vere så innmari kristen for å engasjera deg. For å senke denne terskelen, kan det funke å få vite meir om kva som skjer, og prate med andre. Slik sett kan Origo vera eit hjelpemiddel for kyrkja/engasjerte medlemmer til å nå andre og visa fram alt det flotte som skjer. I Sogn og fjordane har folk meldt seg inn i den halvopne Kyrkjeleg i Sogn og Fjordane. Der kan de sjå at alle kyrkjelydene har laga eigne soner som viser fram det som skjer. Alle arrangement som blir registrert der, dukkar opp i lokalsona, på Firda nettavis og i ein kalender i papiravisa. Alt dette er mogleg for Tyssedal også – dersom engasjementet er ektefølt og ein vil. :)

Takk Herdis treskelen for å være med i Menighetsrådet er ikkje så veldig høg det er nok at ein er intresert i å vere med å få i gang ting for bygda si og vil vere med å ha ei påvirkning på kva kirken skal vere og hvilken ting den kan gjøre for barn ungdom og voksene, det går ann å få til noe men da må vi ville stille opp.

Håper at Dere vil Møte opp i Tyssedal Kirke I Morgen Kl. 18:00

Hei alle sammen.

Ja håper det stiller mange opp. Desverre kan jeg ikke selv,pga sykdom hos meg og barn :(

Ja, da har vi fått 4 medlemmer og 5 vara på lista til Tyssedal menighetsråd.

Ja,som den ekte tyssedøl eg er så har eg altså satt meg sjøl på lista. Syns dette kan bli litt spennende..

Ser at Tyssedal ikke trenger å miste mer en de har.. men som utmeldt av den norske statskirke har eg sett meg som lite aktuell som en i menighetsrådet.. Men håpe det bli fungere videre.

God anledning til å melde seg inn igjen, Frode…:-)

Å nei du Kjetil… det der skal de få ha ifred. Respektere de som tror osv.. menne nei.. får hetto med tanken. Det er ei som går rundt omkring i Odda og “messer”. Henvende seg direkte til unger osv— Ho har fått klart svar fra meg… når en begynner slik forsvinner respekten totalt.
Det verste er at ho gir seg ikke.. sku ikke vært lov å gå rundt slik.

Tja, sogneprest Hjørnevik låter jo unektelig bra…:-)

Den der var greit dagens… =0)

Annonse

Nye bilder